Banner 3 Banner 1 Banner 2
Trần châu

Bê tông thương phẩm

STTNỘI DUNG, QUY CÁCH SẢN PHẨMĐVTĐƠN GIÁGHI CHÚ
1Bê tông mác 100# đá 1x2 (độ sụt 12± 2)
Bê tông bơm
2Bê tông mác 200# đá 1x2 (độ sụt 12± 2)
Bê tông bơm
3Bê tông mác 250# đá 1x2 (độ sụt 12± 2)
Bê tông bơm
4Bê tông mác 300# đá 1x2 (độ sụt 12± 2)
Bê tông bơm
5Bê tông mác 350# đá 1x2 (độ sụt 12± 2)
Bê tông bơm
6Bê tông mác 400# đá 1x2 (độ sụt 12± 2)
Bê tông bơm
7Bê tông mác 100# đá 1x2 (độ sụt 10± 2)
Bê tông đổ xả
8Bê tông mác 150# đá 1x2 (độ sụt 10± 2)
Bê tông đổ xả
9Bê tông mác 200# đá 1x2 (độ sụt 10± 2)
Bê tông đổ xả
10Bê tông mác 250# đá 1x2 (độ sụt 10± 2)
Bê tông đổ xả
11Bê tông mác 300# đá 1x2 (độ sụt 10± 2)
Bê tông đổ xả
12Bê tông mác 350# đá 1x2 (độ sụt 10± 2)
Bê tông đổ xả
13Bê tông mác 150# đá 2x4 (độ sụt 10± 2)
Bê tông đổ xả
14Bê tông mác 200# đá 2x4 (độ sụt 10± 2)
Bê tông đổ xả
15Bê tông mác 250# đá 2x4 (độ sụt 10± 2)
Bê tông đổ xả
16Bê tông mác 300# đá 2x4 (độ sụt 10± 2)
Bê tông đổ xả
17Bê tông mác 400#R3 đá 1x2 (độ sụt 16± 2)
Bê tông dầm DƯL
18Bê tông mác 450#R3 đá 1x2 (độ sụt 16± 2)
Bê tông dầm DƯL
19Bê tông mác 500#R3 đá 1x2 (độ sụt 16± 2)
Bê tông dầm DƯL
20Bê tông mác 300# đá 1x2 (độ sụt 18± 2)
Bê tông cọc nhồi
21Bê tông mác 350# đá 1x2 (độ sụt 18± 2)
Bê tông cọc nhồi

Sản phẩm đang được cập nhật